Navegación: Inicio Actividades Actividades realizadas Ano 2008 VI Xornadas Ciencia e Territorio: A auga, usos e abusos (II) 
Usuario
Contrasinal:

A Actividade

Secretaría
Memoria das Xornadas
Ficha de inscrición
Programa

Prensa
Revista de prensa 4
Revista de prensa 3
Revista de prensa 2
Revista de prensa 1
Comunicados de prensa

Conclusións
  1. Non se trata propiamente de que a auga sexa un ben escaso, senón de que o mal uso (e abuso) que facemos dela provoca que, en efecto, acabe por converterse nun ben prezado. Neste sentido non é asumible que a auga se transforme nun ben privado nin privatizable.
  2. Os ríos galegos, máis que ríos poden ser considerados sucesións de estanques, pola sobreexplotación (da que se infire unha ausencia total de sentido de país) de que son obxecto.
  3. A calidade da auga dos ríos galegos encaixa dentro dos parámetros que se fixan na lexislación vixente, se deixamos á marxe o caso do río Sar.
  4. Os plans urbanísticos non parecen contemplar os riscos que leva consigo a ocupación de espazos inundables.
  5. É preciso recuperar, limpar, poñer en valor... as canles e a cultura da auga (ríos, corgos, portos, sistemas de rega...).
  6. Particularmente, debemos mellorar e conservar a calidade dos ríos (no país dos mil ríos), e inculcarlles ese valor aos rapaces e rapazas galegos.
  7. É fundamental transmitirlle ao alumnado a necesidade do uso racional da auga e o respecto polo medio natural, como única maneira de garantir o futuro.
  8. En Galicia hai auga, pero o seu uso irracional pode facela escasa, como xa sucede en moitas partes do mundo. Hai que planear o territorio tendo en conta que o sistema económico é un subsistema da biosfera, e nós tamén.
  9. Galicia está sobreexplotada desde a perspectiva da produción hidroeléctrica. Isto, que non sería un fenómeno grave pensando na exportación do excedente de enerxía producida, si o é desde a óptica do grande custo ambiental que teñen os encoros.
  10. Debe ser creada a cultura da rebeldía. É preciso que en foros como as Xornadas Ciencia e Territorio, os profesionais presentes comuniquen as súas experiencias, precisamente para que estes foros cumpran o seu papel no intercambio de saberes e de estratexias de ensinanza-aprendizaxe.


Presentación
Xustificación:
O ensino non pode ser concibido sen que intente achegar o medio social, natural, económico e cultural á escola. Unha verdadeira escola galega comprometida co seu medio tampouco pode ser concibida sen que procure verdadeiras aprendizaxes significativas a partir do que lle é coñecido ao alumnado.

A partir do ano 2003, Nova Escola Galega e os Departamentos de Ciencias Naturais e Ciencias Sociais do IES Melide propuxeron, nunha convocatoria anual, unhas xornadas de estudo centradas na comarca da Terra de Melide. A convocatoria nacía coa pretensión de ser exemplificadora a respecto do como os educadores e educadoras podemos aproveitar os recursos didácticos que nos ofrece o medio.

Despois de seren exploradas as posibilidades didácticas da Xeoloxía, da Xeomorfoloxía, da Botánica e da Arqueoloxía, a pasada edición das Xornadas pretendeu comezar a análise de todo aquilo que, desde a óptica didáctica, nos pode ofrecer a auga. As VI Xornadas Ciencia e Territorio pretenden afondar en aspectos só bosquexados hai agora un ano, precisamente porque o tratamento específico da problemática que xira arredor da auga é especialmente significativa nuns tempos nos que, ademais da existencia dunhas preocupantes circunstancias ambientais no país, semella que comezamos a ser conscientes de que a auga non é un ben inesgotable.

Obxectivos:
1. Exemplificar na comarca natural da Terra de Melide as estratexias de integración do ensino no territorio.
2. Investigar, para o seu posterior emprego educativo, particularmente, as posibilidades didácticas que nos ofrece a problemática arredor da auga.
3. Realizar labores de investigación e análise, particularmente en aspectos relacionados coa cartografía e a fotointerpretación.
4. Observar a corrección de impactos ambientais producidos por unha acción do ser humano pouco atenta á preservación do medio.
5. Inserir o específico traballo (didáctico e de investigación) no campo da Hidroloxía, no conxunto de oportunidades educativas que nos ofrece o medio.
6. Divulgar experiencias didácticas relacionadas coa auga levadas a cabo nos centros educativos.

Se queres acceder á información da última edición das Xornadas, clica aquí

(máis información)

Documentación

Ficha técnica
Título da actividade:
VI Xornadas Ciencia e Territorio. A Auga: Usos e abusos (II).

Datas de celebración:
9, 10 e 11 de setembro do 2008.

Lugar de celebración:
Salón de Actos da Biblioteca Municipal de Melide.
Instalacións do IES Melide
Traballo de campo na comarca da Terra de Melide.

Destinatarios/as:
Profesorado de Ensino Secundario do ámbito das Ciencias Sociais.
Profesorado de Ensino Secundario do ámbito das Ciencias Naturais.
Profesorado de Ensino Primario e Secundario en xeral.

Número máximo de participantes:
50, por rigorosa orde de inscrición.

Nº de horas:
24 (homologación da Consellería de Educación en trámite).

Cotas de inscrición:
Ata o 30 de xullo de 2008
Ordinaria: 60 €
Socios/as de NEG, parados/as e estudantes: 30 €

Desde o 31 de xullo de 2008
Ordinaria: 70 € S
ocios/as de NEG, parados/as e estudantes: 40 €

Forma de pagamento:
Entrega ou transferencia bancaria á conta de NEG en Banesto 0030 – 6149 – 15 – 0298019273

Inscrición:
Achega do boletín de inscrición xunto co xustificante do pagamento
Nova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com