Navegación: Inicio Actividades Actividades realizadas Ano 2010 I Seminario-Obradoiro: A avaliación dos materiais didácticos en soporte impreso e dixital 
Usuario
Contrasinal:

A Actividade

Secretaría
Boletín de inscrición
Programa

Pechada a matrícula
Xa non quedan prazas libres
Todas as prazas ofertadas para a actividade foron xa cubertas. Nova Escola Galega agradece sinceramente o interese posto de manifesto por todas as persoas que cumprimentaron a súa matrícula, pero tamén por aquelas que, pretendendo asistir ao Seminario-Obradoiro, non foron admitidas por chegar tarde a súa solicitude.  

Presentación
Este seminario ten unha intencionalidade práctica, na que buscamos proporcionar ao profesorado criterios que lle axuden a seleccionar e avaliar os recursos educativos tanto en soporte impreso e dixital.

A actividade ofrece aos profesores diferentes propostas e modelos de avaliación que lles axuden a analizar e seleccionar os diferentes tipos de materiais (libros de texto, guías didácticas, Cds, Webs, videoxogos, etc.). As diferentes propostas de avaliación deste seminario axudarán a analizar os diferentes materiais didácticos dos que dispoñemos nos centros educativos dende diferentes perspectivas e ámbitos.

A avaliación dos materiais didácticos axudaranos a seleccionar e elaborar materiais máis coherentes cun modelo e proxecto de escola. Así mesmo, serviranos para axudar a facer un uso máis coherente e crítico dos materiais en relación cos proxectos educativos e curriculares de centro. A avaliación axudaranos tamén a repensar o significado dos materiais didácticos nos diferentes momentos do curso e coñecer cales son as consecuencias que se derivan na práctica do uso que se realice dos mesmos.

Obxectivos
- Comprender a utilidade de avaliar os materiais didácticos.
- Favorecer a toma de decisións ao redor de materiais curriculares no contexto escolar dun xeito crítico e construtivo.
- Identificar as diferentes modalidades de guías e modelos de avaliación de recursos tanto en soporte impreso e dixital.
- Analizar e revisar as guías e modelos de avaliación dos que poden dispoñer os profesores/as de utilidade práctica na toma de decisións.
- Aprender a utilizar as propostas de avaliación de materiais con diferentes características (CDs, Libros de Texto, páxs webs, vídeos, DVDs..).
- Analizar colaborativamente os recursos didácticos.

Metodoloxía
AS SESIÓNS TEÓRICAS
A conferencia, o relatorio e a mesa redonda, servirán para axudarnos a situar a cuestión da avaliación no conxunto das tomas de decisións que poidamos adoptar en relación cos recursos.

OS OBRADOIROS
Con estas sesións baseadas nunha metodoloxía activa, preténdese que o asistente teña a posibilidade de iniciarse no desenvolvemento práctico da avaliación sistemática dos materiais e recursos cos que conta para a súa actividade profesional diaria.
O asistente terá a oportunidade de participar en dous obradoiros. En liñas xerais a estrutura dos obradoiros en cada unha das modalidades será a seguinte: Cada coordinador presentará modelos de avaliación cos que se conta para poder avaliar materiais aos que fai referencia, posteriormente realizará un achegamento detallado a unha das guías clarificando a súa estrutura, xeito de uso e funcionalidade. A continuación procederase a un desenvolvemento práctico co conxunto dos asistentes. Rematada esta sesión teórico-práctica procederase a unha posta en común (mesa redonda) dos resultados atopados, froito da análise dos materiais, e procederase a reflexionar sobre o que supuxo o proceso de avaliación dos recursos achegados polos asistentes.

RESERVA E INSCRICIÓN NOS OBRADOIROS
Cada persoa inscrita no seminario ten dereito a asistir a 2 obradoiros, podendo manifestar na inscrición a súa preferencia. De non facer a súa elección asignaráselle dous obradoiros de oficio entre os que teñan prazas libres. A distribución nos obradoiros, farase por estrita orde de chegada das solicitudes.


Ficha técnica

ACTIVIDADE COORGANIZADA POLO GRUPO DE TRABALLO CAVILA, DE NOVA ESCOLA GALEGA, E POLO DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA E ORGANIZACIÓN ESCOLAR DA USC

Título da actividade
:

I Seminario-Obradoiro: "A avaliación dos materiais didácticos en soporte impreso e dixital"

Datas de celebración:

19 e 20 de febreiro de 2010


Lugar de celebración
:

Facultade de Ciencias da Educación (Campus Sur) - Santiago de Compostela

Destinatarios/as:

Persoal docente do ensino público e concertado, e en paro.


Nº máximo de participantes
:

40, por rigorosa orde de inscrición.

Nº de horas:

12 h. (homologación da Consellería de Educación en trámite).

 

Cotas de inscrición:

Ordinaria: 45 €

Socios/as de NEG e parados/as: 35 €

Forma de pagamento:

Transferencia bancaria á conta de NEG en Caixa Galicia  2091-0300-45-3040089500

Inscrición
:

Achega do boletín de inscrición xunto co xustificante do pagamento á sede nacional de NEG.

Prazo de inscrición:

Ata o 12 de febreiro de 2010

Nova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com