Navegación: Inicio Actividades Actividades realizadas Ano 2016 I XORNADA SOBRE COEDUCACIÓN RURAL E DIVERSIDADES 
Usuario
Contrasinal:

A Actividade

Secretaría
- FICHA DE INSCRICIÓN
- PROGRAMA DA ACTIVIDADE

Presentación

Obxectivos:

· Coñecer a importancia do xénero, as estéticas, a orientación sexual e a identidade de xénero na dimensión individual, grupal e comunitaria. Así como abordar a resiliencia identitaria, a expresión de afectos e a xestión amatoria no desenvolvemento persoal e colectivo das mulleres e persoas LGTBI do rural.

· Profundar nas diferentes formas de violencia de xénero e de bullying LGTBIQfóbico. Así como as sucesivas formas de colonizar e agredir o medio rural.

· Asumir estratexias prácticas para aplicar os feminismos na realidade educativa da vida rural dende unha óptica freireana.

· Afondar nos procesos de vulnerabilización, estigmatización e cousificación da diversidade afectivo-sexual nos contornos rurais.

· Comprender as vantaxes e beneficios da praxe coeducativa dende un enfoque emancipatorio, intercultural e non urbanita.

Metodoloxía:

Esta acción formativa baséase na aprendizaxe cooperativa. A metodoloxía didáctica presentada busca a participación activa en base á problematización de casos e á deconstrucción de ideas previas. Para esta tarefa farase uso de técnicas educativas colaborativas como son o videofórum, os grupos de discusión e role-playing; ademais xeraranse mapas conceptuais e brainstorming buscando en todo momento a creatividade colectiva. Nos catro bloques temáticos expostos mesturarase o formato palestra-debate con diversos obradoiros.

Profesorado:

Isabel Álvarez Fernández: Licenciada en Tradución e Interpretación. Mestrado en Cooperación para o Desenvolvemento. Formadora de formadoras en educación afectivo-sexual. Promotora de Igualdade de xénero. Docencia da formación profesional para o emprego. Experta en ecofeminismos.

Ángel Amaro Quintas: Licenciado en socioloxía. Mestrado en Investigación Educativa. Posgrao de Experto en infancia e Xuventude en Risco social. Certificado de Profesionalidade de Docencia da formación profesional para o emprego. Membro do Grupo de Educación no Rural de Nova Escola Galega. +info: http://coeducacionrural.blogspot.com/

 

 Documentación

Ficha técnica
Título da actividade
I XORNADA SOBRE COEDUCACIÓN RURAL, ECOFEMINISMOS E DIVERSIDADES

Datas de celebración
30 de setembro, 1 e 2 de outubro de 2016

Lugar de celebración
Pazo da Peregrina (Bertamiráns-Ames)

Destinatarias/os 
Profesorado.

Educadores/as en xeral que sexan autónomas/os, docentes no eido do ensino non formal, cooperativas de ensinanza, animadoras/es socioculturais e dinamizadoras/es comunitarias/os, etc.

Estudantes de maxisterio, socioloxía, traballo social, educación social, etc.

Persoas vinculadas a asociacións culturais e de mulleres, LGTBIQ, etc.


Núm. máx. de asistentes:
110

Duración: 20 horas
 
Matrícula
Ata 03/09/16: matrícula ordinaria (45€); paradas/os e estudantes (25€); socias/os de NEG (15).

Dende o 04/09/16: matrícula ordinaria (50€); paradas/os e estudantes (30€); socias/os de NEG (20€).

(*) Deberase acreditar no seu caso, a condición de desempregada/o ou de estudante.


Certificado
Diploma acreditativo de NEG.

Inscricións
Enviarase o formulario de inscrición debidamente cuberto xunto co xustificante bancario (indicar nome e apelidos e nome da actividade) a

Nova Escola Galega
R/ das Hedras, 4-2ºO
15895 Novo Milladoiro - Ames

Ou ben por correo electrónico a:
neg@neg.gal

Forma de pagamento
Ingreso ou transferencia bancaria á conta de Nova Escola Galega en ABANCA
IBAN ES77 2080 – 0300 – 85 – 3040089500

Nova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com